Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Τηλεφροντίδας.Πολυετής υποχρέωση ποσού 8.444,40€ στο τρέχον οικ. έτος και το ποσό των 6.547,20€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
image_print