Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου», για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2020, με εκτιμώμενη αξία 565.291,51 € (μη συμπεριλαμβανόμενου τον Φ.Π.Α.).

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019
image_print