Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας για την “Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)” , με προϋπολογισμό 217.774,19 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
image_print