Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 459/2016 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ)

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016
image_print