Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022)

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
image_print