1

«Προμήθεια Αλεξικέραυνου Κορυλόβου», συνολικής δαπάνης 5.741,20€ με το Φ.Π.Α. (4.630,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».