1

Προμήθεια ανταλλακτικών για απορριμματοφόρα του Δήμου μας, με απευθείας ανάθεση.