Προμήθεια αντλίας καυσίμου και συνοδευτικών της στοιχείων