Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.Ε.Η. 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
image_print