Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
image_print