Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
image_print