ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2016 (ΔΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)