ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022