Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print