1

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 2.640,13€ στο τρέχον οικ. έτος, 15.840,75€ στο έτος 2024 και 13.200,62€ στο έτος 2025.