Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 4.166,17 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 12.498,50€

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print