1

Προμήθεια ηχητικού συστήματος (μικρόφωνα, τρίποδες, ηχεία κλπ) για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Κοινότητας Μαυροβάτου.