1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.