Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020,2021,2022. Για το έτος 2020 0€, για το έτος 2021 ποσό 28.526,88€, για το έτος 2022 ποσό 28.526, 88 €

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
image_print