Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020
image_print