1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.