Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για ανάγκες Γενικοϋ Νοσοκομείου Δάμας (COVID 19)