Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΜΜΟΣ , ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
image_print