1

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων .Πολυετής υποχρέωση ποσού 2.769,33€ στο τρέχον οικ. έτος, 16.616,00€ στο έτος 2024 και 13.846,67€ στο έτος 2025.