1

Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στην παιδική χαρά Κ.Αγρού και αναμονής μαθητών στον Κ. Αγρού και αναμονής μαθητών στον Καλό Αγρό.