Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι).Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 1.990,20€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 1.990,20€ .