Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ψ», συνολικής δαπάνης 1.696,32 € με το Φ.Π.Α. (1.368,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό». ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 3084/17-06-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print