Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου (Πολυετή υποχρεώση που αφορά τα έτη 2019,2020) Σχετ. ΑΔΑ 6378Ω9Μ-ΦΥ0)

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
image_print