Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΣΑΕ 05502017ΣΕ05500010″