Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print