Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 2%ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
image_print