Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 2%ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019
image_print