Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019
image_print