1

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων, με απευθείας ανάθεση.