1

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 12.400,00€ στο τρέχον οικ. έτος και 12.400,00€ στο έτος 2024.