Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021
image_print