ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ