Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωριτικότητας 16 κ.μ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)