1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΝΡΓΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.