Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014
image_print