1

Πρόσληψη προσωπικού με απασχόληση έως δύο μήνες.(Γεωργιάδης κλπ 25)