1

Πρόσθετη καταβολή (πριμ) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (ΟΤ 822)» σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Τεύχος Α΄/06.06.2022)