1

Πρόσθετη καταβολή (πριμ) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ 109/Τεύχος Α΄/06.06.2022)