1

Πρόσθετη καταβολή (πριμ) ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ» σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Τεύχος Α΄/06.06.2022)