Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Προσθήκη στη με αρ. 85/2019 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα : «Ακύρωση της με αρ.689/2018 απόφασης Δ.Σ. και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ΄ στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον άξονα προτεραιότητας : Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
image_print