Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση ή μη Δημόσιας Δέσμευσης για “Μηδενική Ανοχή” στη σεξουαλική παρενόχληση και Σχέδιο Δράσης του Δήμου Δράμας σε θέματα ισότητας των δύο φύλων

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
image_print