Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ψήφιση πιστώσεων ποσού 100.000€ εις βάρος του Κ.Α. 20.6277.04 ¨Εργασίες μηχανικής σάρωσης οδών¨

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011
image_print