Συγχώνευση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δράμας