1

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με Μετάταξη, στο πλαίσιο έναρξης B΄ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας