Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print